ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o sto­warzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami ) oraz niniejszego statutu i posiada oso­bowość prawną

§2

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Psów Zaprzęgowych "Sfora Nakiels­ka", zwane dalej "Sfora Nakielska".

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Tur, ul. Zaułek 7.

§4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju oraz zagranicy.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.

§6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§7

Stowarzyszenie używa własnej pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§8 

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i rozwój sportu w dyscyplinie sportu psich zaprzęgów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powiatu Nakielskiego oraz poza jego granicami.

2. Cele. o których mowa w ust. 1. Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez:

1. Propagowanie i rozwoju sportu psich zaprzęgów na terenie województwa oraz poza jego granicami.

2. Opracowywanie planów szkoleniowych.

3. Prowadzenie i organizowanie: szkoleń zawodników. szkoleń i doszkalań trenerów, instruktorów, działaczy oraz sędziów.

4. Opracowywanie systemu współzawodnictwa sportowego na terenie województwa w uzgodnieniu z władzami sportowymi.

5. Podejmowanie inicjatyw prowadzących do integracji człowieka z psem.

6. Organizacje zawodów psich zaprzęgów na terenie województwa.

7. starty zawodników na zawodach psich zaprzęgów na terenie kraju jak i poza jego granicami.

§9


Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.


Rozdział III

Członkostwo, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków wspierających

3. członków honorowych

§11

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, a. realizująca cele Stowarzyszenia oraz młodzież w wieku od 16 do 18 lat. 

2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która chce wspierać materialnie działalność Stowarzyszenia. 


3.Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom fizycznym i prawnym mających szczególne osiągnięcia dla rozwoju "Stowarzyszenia Miłośników Psów Zaprzęgowych"-"SFORA NAKIELSKA".

§12


Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§13

1.Zwyczajny i honorowy członek Stowarzyszenia ma prawo do: 
a. czynnego i biernego prawa wyborczego 
b. udziału w działalności programowo-organizacyjnej i pomocy doradczej. 

2.Wspierający członek ma prawo do składania wniosków i propozycji na ręce Zarządu. 


3.Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze.

§14


Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 

1. Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia oraz udziału we wszystkich jego pracach. 

2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 


3.Reguralnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§15


Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:

1. W przypadku osoby fizycznej na skutek śmierci lub dobrowolnej rezygnacji członkostwa złożoną na ręce Zarządu, w przypadku osób prawnych wskutek likwidacji, upadłości lub rozwiązania.

2. Wykluczenie przez Zarząd na skutek: 

a. działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia. 

b. Nieusprawiedliwione uchylanie się od pracy w Stowarzyszeniu. 

c. Zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 12 m-cy.

d. Utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

e. Na pisemny umotywowany wniosek przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§16


Od uchwały w sprawie wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od daty otrzymania od Zarządu Stowarzyszenia zawiadomienia pisemnego o dokonanym wykluczeniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.

§18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków.

§19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności przynajmniej połowy członków, a ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§20 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz na rok, lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 członków, albo na żądanie Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu projekcie porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad.

2. W walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia 
b. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania 
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
d. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie zmian w ich składzie 
e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
f. Uchwalanie zmian statutu 
g. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia 
h. Ustalanie wysokości składek członkowskich 
i. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu. 

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. 

5. Zmiana statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków. 

6. Każdemu członkowi przysługuje tylko głos.

§21

1. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie na pięcioletnią kadencję. 

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza-Skarbnika. 

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 5-letnią kadencję. 

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 

5. Do kompetencji zarządu należy: 
a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia 
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątzz i działanie w jego imieniu 
c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia 
d. zwołanie Walnego Zebrani. 

6. Do zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§22

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w-branych przez Walne Zebranie. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego , wiceprzewodniczącego i jednego członka . 


3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy 

a. kontrola bieżącej pracy stowarzyszenia 
b. występowanie z żądaniem o zwołanie Walnego Zebrania 
c. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla zarządu na Walnym Zebraniu

§23

1. W przypadku zmniejszenia się liczby zarządu lub Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków może dokonać na - najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających 

2. Gdy liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zmniejszy się o ponad połowę składu , zwołuje się nadzy-czajne Walne Zebranie Członków dla dokonania wyborów uzupełniających . 

§24


Sąd Koleżeński

1. Sąd Koleżeński jest organem rozpatrującym sprawy sporne pomiędzy członkami Klubu oraz członkami Klubu i Zarządem, wniesione przez członków Klubu. 

2. Sąd Koleżeński składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka, wybranych, przez Walne Zebranie Członków. 


3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania. 


4. Szczegółowy tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński. 


5. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy: Rozpatrywanie spraw spornych, wniesionych przez członków Klubu i wydawanie orzeczeń w tych sprawach. Wnioskowanie do Zarządu Klubu o nałożenie odpowiednich sankcji. Składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu.

Rozdział V


Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§25

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze .

§26

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1. składki członkowskie.
 

2. subwencje, dotacje, darowizny ,spadki i zapisy. granty

3. wpływ z działalności statutowej i gospodarczej i prowadzonej na podstawie uzyskanych zezwoleń. 

 

§27

Stowarzyszenie prowadzi działalność finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§28

Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie na wiosek Zarządu .

§29

Termin opłaty składki członkowskiej za dany rok mija 31go Marca.

§30

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają, a także podpisują wszystkie dokumenty mogące spowodować zobowiązania majątkowe dla Stowarzyszenia: dwaj członkowie Zarządu . Jedną z osób dokonujących powyższych czynności musi być Prezes Zarządu lub Wiceprezes. Do skuteczności czynności prawnej powodującej zobowiązania majątkowe niezbędna jest kontrasygnata Głównego Księgowego Stowarzyszenia .

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§31

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie Walnego Zebrania oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Walne Zebranie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia , określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach.